Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας σε συνεργασία με το Δήμο Μονεμβάσιας
προκηρύσσουν
Διαγωνισμό μελοποίησης σε στίχους Ελλήνων ποιητών
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Πρώτος κύκλος ( 2008 – 2009 )
Μελοποίηση μη μελοποιημένων ακόμη ποιημάτων
του Γιάννη Ρίτσου.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι συνθέτες, που διαμένουν στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό ανεξαρτήτως καταγωγής και έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου
του 1969.
2. Μπορούν να διαγωνιστούν έργα οποιασδήποτε αισθητικής κατεύθυνσης.
3. Η διάρκεια των διαγωνιζόμενων έργων πρέπει να κυμαίνεται από 4 έως 15
λεπτά και να είναι γραμμένα για solo όργανο, ή για μικρό οργανικό σύνολο,
που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 5 εκτελεστές και φωνή.
4. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής ότι το έργο
είναι δική τους πρωτότυπη και ανέκδοτη δημιουργία και ότι δεν έχει
πραγματοποιηθεί δημόσια εκτέλεση ή ραδιοφωνική μετάδοσή του πριν την
ανακοίνωση του βραβείου
Έργα που έχουν βραβευτεί σε άλλον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτά.
5. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ο συνθέτης που χρησιμοποιεί στίχους,
οφείλει να υποβάλει έγγραφη άδεια του ποιητή (ή των κληρονόμων του),
καθώς επίσης και τη ρητή δήλωσή του ότι δεν έχει καμία οικονομική αξίωση
για την εκτέλεση του έργου του στα πλαίσια αυτού του διαγωνισμού.
Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, έχει ήδη εξασφαλιστεί η άδεια από
την κα Έρη Ρίτσου για την επιλογή στίχων και την μελοποίησή τους
από τα ποιήματα του ποιητή που τιμάται με τον διαγωνισμό.
6. Οι φάκελοι, που θα αποσταλούν πρέπει να είναι ανώνυμοι. Τα έργα πρέπει να
αποσταλούν σε τρία (3) αντίτυπα. Το πραγματικό όνομα του συνθέτη δεν
πρέπει να εμφανίζεται πάνω στην παρτιτούρα, στην οποία όμως πρέπει να
αναγράφεται ψευδώνυμο. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, που θα
συνοδεύει το υποβαλλόμενο έργο, και στον οποίο πρέπει να αναγράφεται
το ίδιο ψευδώνυμο, πρέπει να εσωκλείονται:
3
�� Συμπληρωμένη η αίτηση συμμετοχής του συνθέτη στον Διαγωνισμό
Μελοποίησης «Γιάννης Ρίτσος».
�� Βιογραφικό σημείωμα του διαγωνιζόμενου συνθέτη.
�� Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, και
�� Αντίγραφο της κατάθεσης του ποσού των 35,00 € στον τραπεζικό
λογαριασμό 0008080145 Millennium (Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται).
7. Όσα έργα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους όρους
συμμετοχής, θα απορριφθούν από τους οργανωτές του διαγωνισμού.
8. Το έργο υποβάλλεται από τους υποψηφίους στην επιτροπή ηχογραφημένο σε
CD μαζί με τις παρτιτούρες του.
9. Η επιτροπή θα συνεδριάσει για να επιλέξει τρία έργα που θα συμμετέχουν
στον τελικό διαγωνισμό. Αυτά θα παρουσιαστούν στο κοινό με συναυλία στο
αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη ( Πειραιώς 138 και Ανδρόνικου) με
μουσικό σύνολο του συνθέτη, κατά την διάρκεια του αφιερώματος στην μνήμη
του Γιάννη Ρίτσου. Από την συναυλία αυτή θα προσδιοριστεί η κατάταξη των
τριών συνθέσεων και η κριτική επιτροπή θα ανακοινώσει τα τρία βραβεία που
θα συνοδεύονται από χρηματικό ποσό ύψους 3.500, 2.500 & 1.500.€
αντίστοιχα. Η απόφαση της επιτροπής είναι τελεσίδικη.
10. Ο κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει ένα μόνο έργο.
11. Συλλογικά έργα (από δύο ή περισσότερους συνθέτες) θα θεωρηθούν ως κοινή
(μία) υποψηφιότητα. Εάν βραβευθεί μία συλλογική σύνθεση, το χρηματικό
ποσό που προβλέπει το βραβείο θα κατανεμηθεί εξίσου στους δικαιούχους.
12. Οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα ηχογράφησης και
ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης των έργων, χωρίς καταβολή
πρόσθετης αμοιβής στους συνθέτες.
13. Τα μη βραβευμένα έργα μπορούν να επιστραφούν στον αποστολέα, εάν αυτό
ζητηθεί με ξεχωριστή επιστολή που θα ευρίσκεται στον αρχικό φάκελο με τις
ανάλογες πληροφορίες.
14. Οι φάκελοι των υποψηφίων αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην
ταχυδρομική διεύθυνση «ΗΧΟΔΙΑΣΤΑΣΙΣ»* Ελαιών 1α Νέα Κηφισιά145 64
μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2009.
Ημερομηνία υποβολής του φακέλου νοείται αυτή που αναφέρεται στην
ημερομηνία κατάθεσής του στο ταχυδρομείο.
15. Το κόστος συμμετοχής στον διαγωνισμό ( μουσικό σύνολο και μετακίνηση
κλπ) βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο. Οι οργανωτές αναλαμβάνουν να καλύψουν
το κόστος της ηχοφωτιστικής κάλυψης σύμφωνα με το Stage Plane που θα
τους παραδοθεί και τις διανυκτερεύσεις των συνθετών που θα επιλεγούν να
συμμετέχουν στην τελική φάση του διαγωνισμού.
4
16. Οι διαγωνιζόμενοι με την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό αποδέχονται
ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους.
Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την
οργανωτική επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση soundimension@gmail.com.
Οι όροι του παρόντος διαγωνισμού θα ευρίσκονται αναρτημένοι στις ιστοσελίδες
του Υπουργείου Πολιτισμού, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), της
Νομαρχίας Λακωνίας και του Δήμου Μονεμβάσιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: